2400 Umi Pl., Haiku, HI 96708 • 808.870.4732 • ehman@maui.net